Anunțuri publice


ANUNT ANGAJARE

 

EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu organizează, în condițiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 04.09.2023, ora 12:00, concurs pentru ocupare a două posturi de „Gropar” în cadrul Serviciului Administrare Cimitir, normă întreagă, durată nedeterminată, din sursă internă/ externă.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 28.08.2023, ora 15:00, la secretariatul societății și va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ;
 4. cazier judiciar; 
 5. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 6. curriculum vitae.
 7. Actele prevăzute la litera b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

Condiții de participare la concurs:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
 1. adeverință sau diplomă care să ateste nivelul de studii: generale / medii;
 2. nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 3. disponibilitate la program flexibil;

Probele de concurs:

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă;
 • interviul;

Fiecare probă este eliminatorie.

Calendarul de desfășurare a concursului:

11.08.2023 – publicarea prezentului anunț de concurs la avizierul societății, pe pagina de internet a societății și în presă;

28.08.2023, ora  15:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

Selecția dosarelor si afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;

Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

04.09.2023, ora 12:00 – susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile de la susținerea probei scrise;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisa dupa soluționarea contestațiilor, precum si afișarea datei probei interviu,  la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucratoare de la susținerea probei interviu;

Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu –  în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;

Soluționare contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale dupa soluționarea eventualelor contestații- în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 118,

email: office@edilitara.ro


ANUNȚ ANGAJARE

 

EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu organizează, în condițiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 24.07.2023, ora 12:00, concurs pentru ocuparea unui  post de „Alți muncitori în servicii pentru curățenie” –  COR –  9129, în cadrul Serviciului Bază Sportivă – Compartiment Întreținere Bază Sportivă, normă întreagă, durată nedeterminată, din sursă internă și externă.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 14.07.2023, ora 12:00, la secretariatul societății și va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;
 1. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 2. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/atestări;
 3. cazier judiciar;
 4. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 5. curriculum vitae.

Actele prevăzute la litera b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

Condiții de participare la concurs:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. adeverință sau diplomă care să ateste nivelul de studii gimnaziale;
 7. nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 8. disponibilitate la program flexibil;

Probele de concurs:

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă;
 • interviul;

Fiecare probă este eliminatorie.

Calendarul de desfășurare a concursului:

03.07.2023 – publicarea prezentului anunț de concurs la avizierul societății, pe pagina de internet a societății și în presă;

14.07.2023, ora  12:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

Selecția dosarelor si afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;

Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

24.07.2023, ora 12:00 – susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile de la susținerea probei scrise;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă după soluționarea contestațiilor, precum și afișarea datei probei interviu,  la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucratoare de la susținerea probei interviu;

Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu –  în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;

Soluționarea contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale după soluționarea eventualelor contestații – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 118,

email: office@edilitara.ro


Acțiune de tuns și cosit în Municipiul Târgu-Jiu

GRAFICUL PENTRU CEA DE A PATRA ACȚIUNE DE TUNS ȘI COSIT DIN ACEST AN
Amintim cetățenilor că realizăm tunsul și cositul în Municipiul Târgu-Jiu conform graficului anunțat și vom ajunge în fiecare zonă în parte. De asemenea, avem rugămintea către cetățeni de a le facilita munca colegilor noștri din teren, prin eliberarea de mașini a zonelor în proximitatea cărora urmează să se desfășoare tunsul și cositul, pentru a evita eventuale avarii produse involuntar autovehiculelor.
Vă mulțumim pentru înțelegere!


ANUNȚ ANGAJARE

EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu  organizează, din sursǎinternǎ și externă, în condițiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 10.07.2023, ora 12:00, concurs pentru ocupare a unui post de LUCRĂTOR PENTRU DRUMURI(FIERAR BETONIST) – COR 711402, în cadrul Secției Întreținere Reparații Străzi,  normă întreagă, durată determinată de 21(douăzeci și unu)luni.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 03.07.2023, ora 15:00, la secretariatul societății și va conține următoarele documente:

a.  cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;

b.  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

c.  copiile documentelor care să ateste nivelul calificării;

d.  cazierul judiciar;

f.  adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g.  curriculum vitae.

Actele prevăzute la litera b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

Condiții de participare la concurs:

a.  are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;

b.  cunoaște limba română, scris și vorbit;

c.  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d.  are capacitate deplină de exercițiu;

e.  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f. are adeverinţǎ/certificat/diplomǎ care sa ateste  nivelul calificării în meseria de FIERAR -BETONIST

g.nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Probele de concurs:

Concursul constǎ  ȋn 3 etape succesive, dupǎ cum urmeazǎ:

• selecția dosarelor de înscriere;

• proba scrisă;

• interviul;

Fiecare probă este eliminatorie.

Calendarul de desfășurare a concursului:

27.06.2023 – publicarea prezentului anunț de concurs la avizierul societății, pe pagina de internet a societății și în presă;

03.07.2023, ora 15:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

Selecția dosarelor si afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;

Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

10.07.2023, ora 12:00 – susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile de la susținerea probei scrise;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisǎ dupǎ soluționarea contestațiilor, precum și afișarea datei probei interviu,  la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucratoare de la susținerea probei interviu;

Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu –  în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;

Soluționarea contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale dupǎ soluționarea eventualelor contestații- în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 118,

email: office@edilitara.ro

 


 

Anunț Edilitara Public:

Începând de astăzi, am demarat de lucrări de reparații curente pe str. Ioan Budai Deleanu, timp de 30 de zile, în intervalul orar 07:00-19:00.

În același timp, vă reamintin că desfășurăm astfel de lucrări și pe str. Nicolae Titulescu. Aici, lucrările se desfășoară atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte.

În ambele cazuri, se intervine pentru refacerea carosabilului, schimbarea capacelor de cămine, înlocuirea bordurilor, dar și refacerea trotuarelor.

Circulația nu va fi închisă, ci doar restricționată, lucrându-se alternativ, pe sensurile de mers.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere. Astfel de lucrări mari necesită un timp considerabil de execuție, dar pot provoca și un disconfort provizoriu, rezultatul final fiind cel important în astfel de cazuri.


ANUNȚ ANGAJARE

EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu organizează, în condițiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 05.07.2023 ora 12:00, concurs pentru ocupare a 4 (patru) posturi de„ Îngrijitor spații verzi” – COR 931202, în cadrul SECȚIEI SERE, ZONE, VERZI , normă întreagă, durată determinată de 6 (șase) luni, din sursă internă/externă.
Dosarul de concurs se va depune până la data de 28.06.2023, ora 15:00, la secretariatul societății și va conține următoarele documente:
a. cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/atestări;
d. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau dupǎ caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
e. cazierul judiciar;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.
Actele prevăzute la litera b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.
Condiții de participare la concurs:
a. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;
b. cunoaște limba română, scris și vorbit;
c. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d. are capacitate deplină de exercițiu;
e. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f.adeverință sau alt document care să ateste nivelul de studii:generale;

g.nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Probele de concurs:
Concursul constǎ ȋn 3 etape succesive, dupǎ cum urmeazǎ:
• selecția dosarelor de înscriere;
• proba scrisă;
• interviul;
Fiecare probă este eliminatorie.
Calendarul de desfășurare a concursului:
21.06.2023 – publicarea prezentului anunț de concurs la avizierul societății, pe pagina de internet a societății și în presă;
28.06.2023, ora 15:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;
Selecția dosarelor si afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;
Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;
05.07.2023, ora 12:00 – susținerea probei scrise;
Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile de la susținerea probei scrise;
Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise;
Afișarea rezultatelor la proba scrisǎ dupǎ soluționarea contestațiilor, precum și afișarea datei probei interviu, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;
Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;
Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucratoare de la susținerea probei interviu;
Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;

Soluționarea contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale dupǎ soluționarea eventualelor contestații- în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 118,
email: office@edilitara.ro


ANUNȚ

Mâine, 18.06.2023, începând cu ora 07:00, o echipă din cadrul societății Edilitara Public va efectua acțiunea de tuns gard viu si cosit în cartierele 1 Mai Vest și Grivița. Acțiunea în cele două zone ar fi trebuit realizată în săptămânile anterioare, însă vremea nefavorabilă nu a permis acest lucru, în zilele în care cele două cartiere erau programate, conform graficului anunțat.

În acest sens, avem rugămintea să facilitați munca colegilor noștri, prin a nu parca autoturismele în proximitatea zonelor verzi, unde se intervine. Vă mulțumim pentru înțelegere!


ANUNT ANGAJARE

 

EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu organizează, în condițiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 29.06.2023, ora 12:00, concurs pentru ocuparea unui post de „Lucrător pentru salubrizare căi publice” –  COR 961301 în cadrul Serviciului Administrare Piețe, Târguri – Compartiment Piața Gros normă întreagă, durată nedeterminată, din sursă internă și externă.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 22.06.2023, ora 15:00, la secretariatul societății și va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
 4. cazier judiciar;
 5. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 6. curriculum vitae.

Actele prevăzute la litera b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

Condiții de participare la concurs:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. adeverință sau alt document care să ateste nivelul de studii: gimnazial;
 7. nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 8. disponibilitate la program flexibil;

Probele de concurs:

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă;
 • interviul;

Fiecare probă este eliminatorie.

Calendarul de desfășurare a concursului:

09.06.2023 – publicarea prezentului anunț de concurs la avizierul societății, pe pagina de internet a societății și în presă;

22.06.2023, ora  15:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

Selecția dosarelor si afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;

Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

29.06.2023, ora 12:00 – susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile de la susținerea probei scrise;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisa dupa soluționarea contestațiilor, precum si afișarea datei probei interviu,  la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucratoare de la susținerea probei interviu;

Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu –  în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;

Soluționarea contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale dupa soluționarea eventualelor contestații – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 118,

email: office@edilitara.ro


     

      

    


     ANUNT ANGAJARE

EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu organizează, în condițiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 30.05.2023, ora 12:00, concurs pentru ocupare a cinci (5) posturi de „Îngrijitor spații verzi”,  perioadă determinată de 6 luni – COR 931202, normă întreagă,  în cadrul Secției Sere, Zone Verzi, din sursă internă/externă.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 22.05.2023, ora 15:00, la secretariatul societății și va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
 4. cazier judiciar;
 5. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 6. curriculum vitae.

Actele prevăzute la litera b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

Condiții de participare la concurs:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. adeverință sau alt document care să ateste nivelul de studii: generale
 7. nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Probele de concurs:

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă;
 • interviul;

Fiecare probă este eliminatorie.

Calendarul de desfășurare a concursului:

16.05.2023 – publicarea prezentului anunț de concurs la avizierul societății, pe pagina de internet a societății și în presă;

22.05.2023, ora  15:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

Selecția dosarelor si afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;

Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

30.05.2023, ora 12:00 – susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile lucrătoare, de la susținerea probei scrise;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisa dupa soluționarea contestațiilor, precum si afișarea datei probei interviu,  la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucratoare de la susținerea probei interviu;

Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu –  în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;

Soluționare contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale dupa soluționarea eventualelor contestații- în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 118,

email: office@edilitara.ro

 


ANUNȚ ANGAJARE

 

EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu  organizează,  în condițiile  Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 30.05.2023 ora 12:00, concurs  pentru  ocupare  a unui post de„ FUNCȚIONAR ADMINISTRATIV” – COR 411001,  în cadrul SERVICIULUI ADMINISTRARE PIEȚE TÂRGURI-SECTOR PIAȚA CENTRALĂ ,  normă întreagă, durată nedeterminată.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 23.05.2023, ora 15:00, la secretariatul societății și va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/atestări;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau dupǎ caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Actele prevăzute la litera b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

Condiții de participare la concurs:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f.îndeplinește  condițiile de studii potrivit cerințelor postului scos la concurs,respectiv :

-sunt absolvenți de studii  medii/liceale cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă ;

g.nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Probele de concurs:

Concursul constǎ  ȋn 3 etape succesive, dupǎ cum urmeazǎ:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă;
 • interviul;

Fiecare probă este eliminatorie.

Calendarul de desfășurare a concursului:

09.05.2023 – publicarea prezentului anunț de concurs la avizierul societății, pe pagina de internet a societății și în presă;

23.05.2023, ora 15:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

Selecția dosarelor si afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;

Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

30.05.2023, ora 12:00 – susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile de la susținerea probei scrise;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisǎ dupǎ soluționarea contestațiilor, precum și afișarea datei probei interviu,  la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucratoare de la susținerea probei interviu;

Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu –  în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;

Soluționarea contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale dupǎ soluționarea eventualelor contestații- în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 118,

email: office@edilitara.ro

 


ANUNT ANGAJARE

 

EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu organizează, în condițiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 24.05.2023, ora 12:00, concurs pentru ocuparea a două  posturi de  Alți muncitori în servicii pentru curățenie, COR -9129, în cadrul Serviciului Bază Sportivă –Compartiment Întreținere Bază Sportivă, din sursă internă/externă, perioadă nedeterminată.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 17.05.2023, ora 15:00, la secretariatul societății și va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;
 1. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 2. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/atestări;
 3. cazier judiciar;
 4. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 5. curriculum vitae.

Actele prevăzute la litera b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

Condiții de participare la concurs:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;
 2. b. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii potrivit cerințelor postului scos la concurs, respectiv: studii generale;
 7. nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 8. disponibilitate la program flexibil; 

Probele de concurs:

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă;
 • interviul;

Fiecare probă este eliminatorie.

Calendarul de desfășurare a concursului:

04.05.2023 – publicarea prezentului anunț de concurs la avizierul societății, pe pagina de internet a societății și în presă;

17.05.2023, ora 15:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

Selecția dosarelor si afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;

Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor; 

24.05.2023, ora 12:00 – susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile de la susținerea probei scrise;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă dupa soluționarea contestațiilor, precum si afișarea datei probei interviu, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucratoare de la susținerea probei interviu;

Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;

Soluționarea contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale dupa soluționarea eventualelor contestații în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 118,

email: office@edilitara.ro


Acțiune de tuns și cosit în Municipiul Târgu-Jiu
GRAFICUL PENTRU CEA DE A DOUA ACȚIUNE DE TUNS ȘI COSIT DIN ACEST AN – Etapa I
Amintim cetățenilor că realizăm cositul în Municipiul Târgu-Jiu conform graficului anunțat și vom ajunge în fiecare zonă în parte. De asemenea, avem rugămintea către cetățeni de a le facilita munca colegilor noștri din teren, prin eliberarea de mașini a zonelor în proximitatea cărora urmează să se desfășoare cositul, pentru a evita eventuale avarii produse involuntar autovehiculelor.
Imediat după atingerea tuturor țintelor din grafic, vom relua activitatea de tuns și cosit, deoarece vremea în această primăvară se anunță favorabilă creșterii rapide a vegetației.

ANUNT ANGAJARE

 

EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu organizează, în condițiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 16.05.2023, ora 12:00, concurs pentru ocuparea unui post de „Inspector de specialitate Inginer Horticol ”, Cor – 213207, în cadrul Secției Sere Zone Verzi, normă întreagă, durată nedeterminată, din sursă internă /externă.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 09.05.2023, ora 15:00, la secretariatul societății și va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului general; 
 1. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 2. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/atestări;
 3. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 4. cazier judiciar;
 5. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 6. curriculum vitae.

Actele prevăzute la litera b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

Condiții de participare la concurs:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;
 2. b. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 1. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 2. îndeplinește condițiile de studii potrivit cerințelor postului scos la concurs, respectiv:

   – sunt absolvenți de studii superioare de lungă durată cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul inginerie horticolă;

– cunoștiințe operare Microsoft Office, nivel mediu;

– limba engleză nivel mediu;

 1. vechime în specialitatea studiilor- minim 2 ani;
 1. nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 2. disponibilitate la program flexibil; 

Probele de concurs:

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă;
 • interviul;

Fiecare probă este eliminatorie.

Calendarul de desfășurare a concursului:

 25.04.2023 – publicarea prezentului anunț de concurs la avizierul societății, pe pagina de internet a societății și în presă;

09.05.2023, ora 15:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

Selecția dosarelor si afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;

Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

16.05.2023, ora 12:00 – susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile de la susținerea probei scrise;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă dupa soluționarea contestațiilor, precum si afișarea datei probei interviu, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucratoare de la susținerea probei interviu;

Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;

Soluționarea contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale dupa soluționarea eventualelor contestații în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 118,

email: office@edilitara.ro


ANUNT ANGAJARE

 

EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu organizează, în condițiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 26.04.2023, ora 12:00, concurs pentru ocuparea unui post de „Referent de specialitate”, Cor – 242204, în cadrul Serviciului Administrare Cimitir, normă întreagă, durată nedeterminată, din sursă internă /externă.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 13.04.2023, ora 15:00, la secretariatul societății și va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;
 1. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 2. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/atestări;
 3. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 4. cazier judiciar;
 5. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 6. curriculum vitae.

Actele prevăzute la litera b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

Condiții de participare la concurs:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;
 2. b. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 1. are capacitate deplină de exercițiu;
 2. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 3. îndeplinește condițiile de studii potrivit cerințelor postului scos la concurs, respectiv:

   – sunt absolvenți de studii superioare de lungă durată cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul economic sau juridic;

– cunoștiințe operare Microsoft Office, nivel mediu;

– limba engleză nivel mediu; 

 1. nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 2. disponibilitate la program flexibil;

Probele de concurs:

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă;
 • interviul;

Fiecare probă este eliminatorie.

Calendarul de desfășurare a concursului:

31.03.2023 – publicarea prezentului anunț de concurs la avizierul societății, pe pagina de internet a societății și în presă;

13.04.2023, ora 15:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

Selecția dosarelor si afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;

Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

26.04.2023, ora 12:00 – susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile de la susținerea probei scrise;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă dupa soluționarea contestațiilor, precum si afișarea datei probei interviu, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucratoare de la susținerea probei interviu;

Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;

Soluționarea contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale dupa soluționarea eventualelor contestații în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 118,

email: office@edilitara.ro


                     ANUNT ANGAJARE

 

EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu organizează, în condițiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 25.04.2023, ora 12:00, concurs pentru ocuparea unui post de „Zidar” –  COR –  711205, în cadrul Serviciului Administrare Cimitir, normă întreagă, durată nedeterminată, din sursă internă/externă.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 13.04.2023, ora 15:00, la secretariatul societății și va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;
 1. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 2. documente care să ateste calificarea în meseria de Zidar;
 3. cazier judiciar;
 4. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 5. curriculum vitae.

Actele prevăzute la litera b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

Condiții de participare la concurs:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;
 2. b. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 1. adeverință sau diplomă care să ateste calificarea în meseria de zidar;
 2. nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 3. disponibilitate la program flexibil;

Probele de concurs:

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmează:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă;
 • interviul;

Fiecare probă este eliminatorie.

Calendarul de desfășurare a concursului:

31.03.2023 – publicarea prezentului anunț de concurs la avizierul societății, pe pagina de internet a societății și în presă;

13.04.2023, ora 15:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

Selecția dosarelor si afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;

Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

25.04.2023, ora 12:00 – susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile de la susținerea probei scrise;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisa dupa soluționarea contestațiilor, precum si afișarea datei probei interviu,  la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucratoare de la susținerea probei interviu;

Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu –  în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;

Soluționarea contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale dupa soluționarea eventualelor contestații- în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 118,

email: office@edilitara.ro


Acțiune de tuns și cosit în Municipiul Târgu-Jiu

Începem prima acțiune de tuns și cosit din această primăvară!

Amintim cetățenilor că realizăm cositul în Municipiul Târgu-Jiu conform graficului anunțat și vom ajunge în fiecare zonă în parte. De asemenea, avem rugămintea către cetățeni de a le facilita munca colegilor noștri din teren, prin eliberarea de mașini a zonelor în proximitatea cărora urmează să se desfășoare cositul, pentru a evita eventuale avarii produse involuntar autovehiculelor.

Imediat după atingerea tuturor țintelor din grafic, vom relua activitatea de tuns și cosit, deoarece vremea în această primăvară se anunță favorabilă creșterii rapide a vegetației.ANUNT ANGAJARE

 

EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu organizează, în condițiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 11.04.2023, ora 12:00, concurs pentru ocupare a 4(patru) posturi de „Lucrător pentru salubrizare căi publice” –  COR 961301, în cadrul Secției Salubrizare Străzi, normă întreagă, durată nedeterminată, din sursă internă/externă.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 04.04.2023, ora 15:00, la secretariatul societății și va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;
 1. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 1. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
 1. cazier judiciar;
 1. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 1. curriculum vitae.

Actele prevăzute la litera b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

Condiții de participare la concurs:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 1. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 2. adeverință sau alt document care să ateste nivelul minim de studii: primare;
 1. nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 2. disponibilitate la program flexibil;

Probele de concurs:

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă;
 • interviul;

Fiecare probă este eliminatorie.

Calendarul de desfășurare a concursului:

22.03.2023 – publicarea prezentului anunț de concurs la avizierul societății, pe pagina de internet a societății și în presă;

04.04.2023, ora  15:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

Selecția dosarelor si afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;

Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

11.04.2023, ora 12:00 – susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile de la susținerea probei scrise;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisa dupa soluționarea contestațiilor, precum si afișarea datei probei interviu,  la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucratoare de la susținerea probei interviu;

Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu –  în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;

Soluționare contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale dupa soluționarea eventualelor contestații- în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 118,

office@edilitara.ro
ANUNŢ DE INTENŢIE

ACTUALIZAREA ŞI TRANSPUNEREA ÎN FORMAT DIGITAL

PUG ŞI PMUD AL UAT MUNICIPIUL MOTRU

        Având în vedere Ordinul nr.2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării  Regionale  şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare  a publicului  cu privire  la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se aduce la cunoştinţă publicului etapa pregătitoare de elaborare pentru ,, Actualizare şi transpunere  în format digital PUG şi PMUD al Municipiului Motru

Argumentare:

            Planul urbanistic general are atât caracter director cât şi caracter de  reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare, pe când P.M.U.D reprezintă o documentaţie complementară a planului urbanisticgeneral (PUG)  şi constituie instrumentul de planificare teritorială prin care este corelată dezvoltarea spaţială a localităţii şi a zonei periurbane în raport cu nevoile de mobilitate şi transport ale persoanelor şi mărfurilor.
În contextul legislaţiei specifice care a produs efecte pe teritoriul Municipiului Motru  este necesară actualizarea documentaţiei de planificare urbanistică generală şi a reglementărilor existente, astfel încât noul PUG va trebui să devină operaţional şi să-şi fundamenteze propunerile de dezvoltare şi organizare spaţială a teritoriului.

  Planul Urbanistic General al municipiului Motru  aprobat  a înregistrat de-a lungul unei perioade de 10 ani diferite solicitări de intervenţii prin intermediul Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ) şi a Planurilor Urbanistice de detaliu (PUD) devenind astfel depăşit  în raport cu noile realităţi economice şi teritoriale ale municipiului, ceea ce impune actualizarea acestuia.

 Având în vedere complementaritatea  prevederilor din cadrul PUG şi PMUD   se recomandă  elaborarea lor concomitentă, aplicând o viziune de dezvoltare integrată la nivelul municipiului Motru.

 Obiectivele principale urmărite în cadrul PUG conform prevederilor Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al PUG-ului , aprobat prin  Ordinul nr.13/n/1999 sunt următoarele:

 • optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriul lor administrativ şi judeţean;
 • reorganizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţie;
 • stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan;
 • stabilirea şi delimitarea zonelor construibile;
 • stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de construire;
 • stabilirea  şi delimitarea zonelor protejate şi de protecţie a acestora;
 • modernizarea şi dezvoltarea echipării edilitare;
 • stabilirea modullui de utilizare a terenurilor şi a condiţiilor de conformare şi

realizare  a construcţiilor;

 • evidenţierea deţinătorilor terenurilor din intravilan şi a modului de circulaţie juridică a terenurilor;

INIŢIATOR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MOTRU 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI 

Privind intenţia de elaborare pentru :

,, ACTUALIZAREA ŞI TRANSPUNEREA ÎN FORMAT DIGITAL PUG ŞI PMUD AL UAT MUNICIPIUL MOTRU „

în perioada 23.02.2023- 20.03.2023

   PERSOANĂ RESPONSABILĂ  cu informarea şi consultarea publicului :

   MIHU  GEORGIANA – serviciu urbanism

   Adresa:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MOTRU,B-DUL GĂRII,NR.1

   TEL: 0253-410560,e-mail:primaria@primariamotru.ro

   Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare a actualizării  şi transpunerii în format digital  PUG  şi  PMUD  al UAT municipiul Motru

  Răspunsul la observaţiile transmise va fi pus  la dispoziţia publicului, în perioada  21.03.2023 – 04.04.2023 prin afişare  la avizier  şi prin anunţ publicat pe site-ul Primăriei municipiului Motru

     Etapele  preconizate pentru consultarea  publicului până la aprobarea planului sunt:

 • Implinirea publicului în etapa pregătitoare
 • Implinirea publicului în etapa de documentare şi elaborare a studiilor fundamentare
 • Implicarea publicării în etapa elaborării propunerilor
 • Implicarea publicului în etapa  aprobării PUG
 • Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUGANUNT ANGAJARE

EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu organizează, în condițiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 09.03.2023, ora 12:00, concurs pentru ocupare a două (2) posturi de „Îngrijitor spații verzi”, perioadă nedeterminată și nouă(9) posturi de „Îngrijitor spații verzi”, perioadă determinată de 6 luni – COR 931202, normă întreagă,  în cadrul Secției Sere, Zone Verzi, din sursă internă/externă.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 01.03.2023, ora 15:00, la secretariatul societății și va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
 4. cazier judiciar;
 5. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 6. curriculum vitae.

Actele prevăzute la litera b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

Condiții de participare la concurs:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. adeverință sau alt document care să ateste nivelul de studii: gimnaziale
 7. nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Probele de concurs:

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă;
 • interviul;

Fiecare probă este eliminatorie.

Calendarul de desfășurare a concursului:

16.02.2023 – publicarea prezentului anunț de concurs la avizierul societății, pe pagina de internet a societății și în presă;

01.03.2023, ora  15:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

Selecția dosarelor si afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;

Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

09.03.2023, ora 12:00 – susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile lucrătoare, de la susținerea probei scrise;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisa dupa soluționarea contestațiilor, precum si afișarea datei probei interviu,  la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucratoare de la susținerea probei interviu;

Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu –  în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;

Soluționare contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale dupa soluționarea eventualelor contestații- în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 118,

email: edilitarapublic@yahoo.com

office@edilitara.ro

 


EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu  organizează,  în condițiile  Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 06.03.2023 ora 11:00,  din sursă internă și externă , concurs  pentru  ocupare  a unui post de  Referent de specialitate   – COR  242204,  în cadrul  Secției  Salubrizare Străzi ,  normă întreagă, durată nedeterminată.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 27.02.2023, ora 15:00, la secretariatul societății și va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/atestări;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, dupǎ caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Actele prevăzute la litera b), c) și d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

Condiții de participare la concurs:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f.îndeplinește  condițiile de studii potrivit cerințelor postului scos la concurs,respectiv :

-sunt absolvenți de studii superioare de lungă durată cu diplomă de  licență sau echivalentă;

-cunoștiințe operare Microsoft Office ;

g.vechime pe studii superioare  minim 1 an;

h.nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Probele de concurs:

Concursul constǎ  ȋn 3 etape succesive, dupǎ cum urmeazǎ:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă;
 • interviul;

Fiecare probă este eliminatorie.

Calendarul de desfășurare a concursului:

14.02.2023 – publicarea prezentului anunț de concurs la avizierul societății, pe pagina de internet a societății și în presă;

27.02.2023, ora 15:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

Selecția dosarelor si afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;

Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

06.03.2023, ora 11:00 – susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile de la susținerea probei scrise;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisǎ dupǎ soluționarea contestațiilor, precum și afișarea datei probei interviu,  la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucratoare de la susținerea probei interviu;

Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu –  în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;

Soluționare contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale dupǎ soluționarea eventualelor contestații- în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 118,

email: edilitarapublic@yahoo.com

office@edilitara.ro

 


 

EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu  organizează,  în condițiile  Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 06.03.2023 ora 11:00,  din sursă internă și externă , concurs  pentru  ocupare  a unui post de  Referent de specialitate   – COR  242204,  în cadrul  Secției  Salubrizare Străzi ,  normă întreagă, durată nedeterminată.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 27.02.2023, ora 15:00, la secretariatul societății și va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/atestări;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, dupǎ caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Actele prevăzute la litera b), c) și d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

Condiții de participare la concurs:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f.îndeplinește  condițiile de studii potrivit cerințelor postului scos la concurs,respectiv :

-sunt absolvenți de studii superioare de lungă durată cu diplomă de  licență sau echivalentă;

-cunoștiințe operare Microsoft Office ;

g.vechime pe studii superioare  minim 1 an;

h.nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Probele de concurs:

Concursul constǎ  ȋn 3 etape succesive, dupǎ cum urmeazǎ:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă;
 • interviul;

Fiecare probă este eliminatorie.

Calendarul de desfășurare a concursului:

14.02.2023 – publicarea prezentului anunț de concurs la avizierul societății, pe pagina de internet a societății și în presă;

27.02.2023, ora 15:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

Selecția dosarelor si afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;

Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

06.03.2023, ora 11:00 – susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile de la susținerea probei scrise;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisǎ dupǎ soluționarea contestațiilor, precum și afișarea datei probei interviu,  la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucratoare de la susținerea probei interviu;

Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu –  în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;

Soluționare contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale dupǎ soluționarea eventualelor contestații- în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 118,

email: edilitarapublic@yahoo.com

office@edilitara.ro

 


     

   ANUNT ANGAJARE

EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu organizează, în condițiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 02.03.2023 ora 12:00, concurs pentru ocupare a unui post de ȘEF BIROU în cadrul BIROULUI RELAȚII CU PUBLICUL- SERVICIUL  ADMINISTRARE CIMITIR,  normă întreagă, durată nedeterminată.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 23.02.2023, ora 15:00, la secretariatul societății și va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/atestări;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, dupa caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Actele prevăzute la litera b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

Condiții de participare la concurs:

.a.  are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;

 1. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 2. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii potrivit cerințelor postului scos la concurs, respectiv studii superioare specialitate economică;
 6. vechime pe studii superioare, minim un an;
 7. nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Probele de concurs:

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă;
 • proba interviu

Fiecare probă este eliminatorie.

Calendarul de desfășurare a concursului:

10.02.2023 – publicarea prezentului anunț de concurs la avizierul societății, pe pagina de internet a societății și în presă;

23.02.2023, ora  15:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

Selecția dosarelor si afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;

Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

02.03.2023, ora 12:00 – susținerea probei  scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile de la susținerea probei scrise;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisa dupa soluționarea contestațiilor, precum si afișarea datei probei interviu,  la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucratoare de la susținerea probei interviu;

Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu –  în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;

Soluționare contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale dupa soluționarea eventualelor contestații- în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia va fi afișată pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 120,

email: edilitarapublic@yahoo.com

office@edilitara.ro

Director general,

Adrian Dăianu

Birou Resurse Umane,

Livia Buzencu

 


ANUNT ANGAJARE

 

EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu organizează, în condițiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 28.02.2023, ora 12:00, concurs pentru ocuparea unui post de „Lăcătuș mecanic” în cadrul Sectorului Producție Secundară, normă întreagă, durată nedeterminată, din sursă internă/ externă.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 21.02.2023, ora 15:00, la secretariatul societății și va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;
 1. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 1. documente care să ateste calificarea în meseria de Lăcătuș mecanic;
 1. cazier judiciar;
 1. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 1. curriculum vitae.

Actele prevăzute la litera b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

Condiții de participare la concurs:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
 1. adeverință sau alt document care să ateste nivelul de studii: gimnaziale/medii (G/M);
 2. nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 3. disponibilitate la program flexibil;

Probele de concurs:

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă;
 • interviul;

Fiecare probă este eliminatorie.

Calendarul de desfășurare a concursului:

08.02.2023 – publicarea prezentului anunț de concurs la avizierul societății, pe pagina de internet a societății și în presă;

21.02.2023, ora  15:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

Selecția dosarelor si afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;

Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

 

28.02.2023, ora 12:00 – susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile de la susținerea probei scrise;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisa dupa soluționarea contestațiilor, precum si afișarea datei probei interviu,  la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucratoare de la susținerea probei interviu;

Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu –  în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;

Soluționare contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale dupa soluționarea eventualelor contestații- în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 118,

email: edilitarapublic@yahoo.com

office@edilitara.ro


ANUNT ANGAJARE

EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu organizează, în condițiile Regulamentului de Organizare a concursurilor, la data de 21.02.2023, ora 11:00, concurs pentru ocupare a unui post de „Specialist Resurse Umane” în cadrul Biroului Resurse Umane, normă întreagă, durată nedeterminată.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 13.02.2023, ora 15:00, la secretariatul societății și va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/atestări;
 4. cazier judiciar;
 5. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 6. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;

g.curriculum vitae.

Actele prevăzute la litera b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

Condiții de participare la concurs:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii potrivit cerințelor postului scos la concurs, respectiv:

–   sunt absolvenți de studii superioare cu diploma de licență sau echivalentă;

–   cunoștințe operare Microsoft Office, Word, Excel, Power Point;

–   curs Inspector Resurse Umane.

 1. experiență în resurse umane – minim 1 an;
 2. nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

Probele de concurs:

Concursul constă în 3 etape succesive, dupa cum urmează:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă;
 • interviul;

Fiecare probă este eliminatorie.

Calendarul de desfășurare a concursului:

30.01.2023 – publicarea prezentului anunț de concurs la avizierul societății, pe pagina de internet a societății și în presă;

13.02.2023, ora 15:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

Selecția dosarelor si afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;

Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

21.02.2023, ora 11:00 – susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile de la susținerea probei scrise;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisa dupa soluționarea contestațiilor, precum si afișarea datei probei interviu, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la susținerea probei interviu;

Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu –  în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;

Soluționarea contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale după soluționarea eventualelor contestații- în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 118,

email: edilitarapublic@yahoo.com

office@edilitara.ro


ANUNȚ ANGAJARE

 

EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu  organizează,  în condițiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 29.12.2022, ora 10:00, concurs pentru ocupare a unui post de Șef serviciu – COR 121901, în cadrul Serviciului Proiectare, Execuție și Întreținere  Instalații Electrice,  normă întreagă, durată determinată de 3 ani.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 20.12.2022, ora 15:00, la secretariatul societății și va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/atestări;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, dupǎ caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Actele prevăzute la litera b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

Condiții de participare la concurs:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f.îndeplinește  condițiile de studii potrivit cerințelor postului scos la concurs,respectiv :

-cunoștiințe operare Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Autocad, Matcad, Doclib Windoc;

– adeverința  care conferă calitatea de electrician autorizat Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei Gradul IIIA; IIIB;

g.nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Probele de concurs:

Concursul constǎ  ȋn 3 etape succesive, dupǎ cum urmeazǎ:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă;
 • interviul;

Fiecare probă este eliminatorie.

Calendarul de desfășurare a concursului:

07.12.2022 – publicarea prezentului anunț de concurs la avizierul societății, pe pagina de internet a societății și în presă;

20.12.2022, ora 15:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

Selecția dosarelor si afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;

Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

29.12.2022, ora 10:00 – susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile de la susținerea probei scrise;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisǎ dupǎ soluționarea contestațiilor, precum și afișarea datei probei interviu,  la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucratoare de la susținerea probei interviu;

Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu –  în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;

Soluționare contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale dupǎ soluționarea eventualelor contestații- în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 118,

email: edilitarapublic@yahoo.com

office@edilitara.ro

 


ANUNȚ ANGAJARE

EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu  organizează, din sursǎinternǎ și externă, în condițiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 21.12.2022, ora 12:00, concurs pentru ocuparea unui post de „lucrător pentru salubrizare căi publice – COR 961301, în cadrul Serviciului Administrare Piețe -Sectorul Piața 9 Mai,  normă întreagă, durată nedeterminată.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 14.12.2022, ora 15:00, la secretariatul societății și va conține următoarele documente:

a.  cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;

b.  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

c.  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor ;

d.  cazierul judiciar;

e.  adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

f.  curriculum vitae.

Actele prevăzute la litera b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

Condiții de participare la concurs:

a.  are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;

b.  cunoaște limba română, scris și vorbit;

c.  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d.  are capacitate deplină de exercițiu;

e.  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f. are adeverinţǎ sau diplomǎ care sa ateste nivelul  minim de studii: primar;

g. nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Probele de concurs:

Concursul constǎ  ȋn 3 etape succesive, dupǎ cum urmeazǎ:

• selecția dosarelor de înscriere;

• proba scrisă;

• interviul;

Fiecare probă este eliminatorie.

Calendarul de desfășurare a concursului:

28.11.2022 – publicarea prezentului anunț de concurs la avizierul societății, pe pagina de internet a societății și în presă;

14.12.2022, ora 15:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

Selecția dosarelor si afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;

Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

21.12.2022, ora 12:00 – susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile de la susținerea probei scrise;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisǎ dupǎ soluționarea contestațiilor, precum și afișarea datei probei interviu,  la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucratoare de la susținerea probei interviu;

Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu –  în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;

Soluționare contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale dupǎ soluționarea eventualelor contestații- în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 118,

email: edilitarapublic@yahoo.com

office@edilitara.ro


ANUNȚ ANGAJARE

EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu  organizează, din sursǎinternǎ și externă, în condițiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 29.12.2022, ora 12:00, concurs pentru ocupare a unui post de lucrător pentru drumuri – COR 711924, si a unui post de muncitor necalificat la întreținerea drumurilor-COR  931203, în cadrul Secției Întreținere Reparații Străzi, normă întreagă, durată nedeterminată.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 22.11.2022, ora 15:00, la secretariatul societății și va conține următoarele documente:

a.  cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;

b.  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

c.  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/atestări;

d.  copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, dupǎcaz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;

e.  cazierul judiciar;

f.  adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g.  curriculum vitae.

Actele prevăzute la litera b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

Condiții de participare la concurs:

a.  are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;

b.  cunoaște limba română, scris și vorbit;

c.  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d.  are capacitate deplină de exercițiu;

e.  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f. are adeverinţǎ/certificat/diplomǎ care sa ateste nivelul studiilor, respectiv nivelul calificării, pentru postul de lucrător pentru drumuri ;

g. adeverința  care să ateste nivelul studiilor (generale) pentru muncitor necalificat;

h.nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Probele de concurs:

Concursul constǎ  ȋn 3 etape succesive, dupǎ cum urmeazǎ:

• selecția dosarelor de înscriere;

• proba scrisă;

• interviul;

Fiecare probă este eliminatorie.

Calendarul de desfășurare a concursului:

09.11.2022 – publicarea prezentului anunț de concurs la avizierul societății, pe pagina de internet a societății și în presă;

22.11.2022, ora 15:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

Selecția dosarelor si afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;

Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

29.11.2022, ora 12:00 – susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile de la susținerea probei scrise;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisǎ dupǎ soluționarea contestațiilor, precum și afișarea datei probei interviu,  la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucratoare de la susținerea probei interviu;

Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu –  în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;

Soluționare contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale dupǎ soluționarea eventualelor contestații- în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 118,

email: edilitarapublic@yahoo.com

office@edilitara.ro


ANUNT ANGAJARE

EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu organizează, în condițiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 23.11.2022, ora 12:00, concurs pentru ocupare a unui post de Economist – COR 263101, în cadrul Biroului Resurse Umane normă întreagă, durată nedeterminată.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 16.11.2022, ora 15:00, la secretariatul societății și va conține următoarele documente:

a.  cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;

b.  copia actului de identitate sau orice alt document care atestăidentitatea;

c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/atestări;

d. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, dupa caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;

e. cazierul judiciar;

f.  adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g. curriculum vitae.

Actele prevăzute la litera b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

Condiții de participare la concurs:

a. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;

b. cunoaște limba română, scris și vorbit;

c. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d. are capacitate deplină de exercițiu;

e.  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f. îndeplinește condițiile de studii potrivit cerințelor postului scos la concurs, respectiv:

– sunt absolvenți de studii superioare economice;

– cunoștințe operare Microsoft Office, Word, Excel, Power Point;

g. Experiență în resurse umane– minim 3 ani;

h. nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Probele de concurs:

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

• selecția dosarelor de înscriere;

• proba scrisă;

• interviul;

Fiecare probă este eliminatorie.

Calendarul de desfășurare a concursului:

02.11.2022 – publicarea prezentului anunț de concurs la avizierul societății, pe pagina de internet a societății și în presă;

16.11.2022, ora 15:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

Selecția dosarelor si afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;

Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

23.11.2022, ora 12:00 – susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile de la susținerea probei scrise;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisa dupa soluționarea contestațiilor, precum si afișarea datei probei interviu,  la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucratoare de la susținerea probei interviu;

Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu –  în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;

Soluționare contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale dupa soluționarea eventualelor contestații- în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 118,

email: edilitarapublic@yahoo.com

office@edilitara.ro

 


EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu  organizează, din sursă internă și externă,  în condițiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 25.10.2022, ora 12:00, concurs pentru ocuparea a 9 posturi de “Lucrător pentru salubrizare căi publice ” în cadrul Secției Salubrizare Străzi, normă întreagă, durată nedeterminată.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 18.10.2022, ora 15:00, la secretariatul societății si va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
 4. cazierul judiciar;
 5. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 6. curriculum vitae.

Actele prevăzute la litera b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

Condiții de participare la concurs:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. adeverință sau diplomă care să ateste nivelul de studii : minim primar;
 7. nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Probele de concurs:

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă;
 • interviul;

Fiecare probă este eliminatorie.

Calendarul de desfășurare a concursului:

05.10.2022 – publicarea prezentului anunț de concurs la avizierul societății, pe pagina de internet a societății și în presă;

18.10.2022, ora 15:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

Selecția dosarelor si afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;

Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

25.10.2022, ora 12:00 – susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile de la susținerea probei scrise;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisa dupa soluționarea contestațiilor, precum si afișarea datei probei interviu,  la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucratoare de la susținerea probei interviu;

Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu –  în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;

Soluționare contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale după soluționarea eventualelor contestații- în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 118

email: edilitarapublic@yahoo.com

office@edilitara.ro


RETEA DOBRITA
pH: 7,65 / 20˚ C unit de pH (CMA = 6,5-9,5 unit de pH) ; Conductivitate 306,4
µS /cm ( CMA = 2500 µS/cm); Turbiditate 0,696 NTU (CMA = 5 NTU); Oxidabilitate: 1,39 mgO
2/l (CMA = 5 mgO/l); Amoniu: <0,034 mg/l (CMA = 0,5 mg/l); Nitriti <0,018 mg/l (CMA = 0,5 mg/l);
Azotati 1,625 mg/l (CMA = 50 mg/l); Cloruri: 5,388 mg/l (CMA = 250 mg/l); Duritate 9,885 ˚germane
(CMA = >5˚germane); Clor rezidual 0,279 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); B. coliforme: 0 CFU/100ml
(CMA = 0 CFU/100ml); Enterococi: 0 CFU/100 ml (CMA = 0 CFU/100ml); Escherichia coli: 0 CFU/
100ml (CMA = 0 CFU/100ml) ; PREAJBA: INTRARE RETEA Clor rezidual 0,5 mg/l (CMA = 0,1-
0,5 mg/l) ; TURCINESTI: INTRARE RETEA Clor rezidual 0,4 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l);
IEZURENI: INTRARE RETEA Clor rezidual 0,5 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); POLATA:
INTRARE RETEA Clor rezidual 0,5 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); BUMBESTI-JIU: RETEA STR.
MUZEULUI NR. 1 Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l)TGCARBUNESTI: RETEA
PECO PETROM Clor rezidual 0,25 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l) , RETEA FLORESTENI NR 124
Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); SCOARTA: BAZIN CERAT Clor rezidual 0,5 mg/l
(CMA = 0,1-0,5 mg/l), RETEA LAZURI NR. 25 Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l);
RETEA COPACIOASA NR. 76 Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA =0,1-0,5mg/l) RETEA BOBU NR.2
Clor rezidual 0,2 mg/l (CMA =0,1-0,5mg/l) NOVACI: RETEA STR. EROILOR Clor rezidual 0,3
mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); NOVACI INTRARE RETEA Clor rezidual 0,4 mg/l (CMA 0,1-0,5 mg/l)
TICLENI: RETEA SEDIU : Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA 0,1-0,5 mg/l) RUNCU: DOBRITA SAT
BAZIN Clor rezidual 0,4 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); DOBRITA SPITAL RETEA Clor rezidual 0,2
mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l), GURENI BAZIN Clor rezidual 0,4 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l);
ARCANI RETEA Clor rezidual 0,2 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l), RETEA BOROSTENI Clor
rezidual 0,2 mg/l (CMA=0,1-0,5 mg/l); RUNCU BAZIN 0,4 mg/l (CMA= 0,1-0,5 mg/l); LELESTI
BAZIN Clor rezidual 0,4 mg/l(CMA=0,1-0,5 mg/l); BILTA BAZIN Clor rezidual 0,4 mg/l(CMA=0,1-
0,5 mg/l) MOTRU: RETEA CENTRU CEAS Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l);
ROVINARI: INTRARE RETEA Clor rezidual 0,5 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); RETEA PIATA
Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); TG-JIU: INTRARE RETEA Clor rezidual 0,5 mg/l
(CMA =0,1- 0,5 mg/l), B. coliforme: 0 CFU/100ml (CMA = 0 CFU/100ml); Enterococi: 0 CFU/100 ml
(CMA = 0 CFU/100ml); Escherichia coli: 0 CFU/ 100ml (CMA = 0 CFU/100ml); RETEA PIATA
CENTRALA Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); TISMANA: RETEA RUSEATA Clor
rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l), RETEA TISMENITA Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-
0,5 mg/l), BAZIN SOHODOL Clor rezidual 0,4 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l),RETEA CELEI Clor
rezidual 0,2 mg/l (CMA 0,1-0,5mg/l) ; TURCENI: RETEA STR. SF. GHEORGHE Clor rezidual 0,3
mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l), INTRARE RETEA TURCENI Clor rezidual 0,5 mg/l (CMA=0,1-0,5 mg/l


         ANUNT ANGAJARE

EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu  organizează, din sursă internă și externă, în condițiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 19.10.2022, ora 12:00, concurs pentru ocuparea unui post de “lucrător pentru salubrizare căi publice ” în cadrul Serviciului Administrare Piețe – Sectorul Piața 9 Mai, normă întreagă, durată nedeterminată.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 12.10.2022, ora 15:00, la secretariatul societății si va conține următoarele documente:

a.  cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;

b.  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

c.  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;

d.  cazierul judiciar;

e.  adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g.  curriculum vitae.

Actele prevăzute la litera b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

Condiții de participare la concurs:

a.  are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;

b.  cunoaște limba română, scris și vorbit;

c.  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d.  are capacitate deplină de exercițiu;

e.  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f.  adeverință sau diplomă care să ateste nivelul minim de studii : primar;

g.  nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Probele de concurs:

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

• selecția dosarelor de înscriere;

• proba scrisă;

• interviul;

Fiecare probă este eliminatorie.

Calendarul de desfășurare a concursului:

29.09.2022 – publicarea prezentului anunț de concurs la avizierul societății, pe pagina de internet a societății și în presă;

12.10.2022, ora 15:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

Selecția dosarelor si afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;

Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

19.10.2022, ora 12:00 – susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile de la susținerea probei scrise;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisa dupa soluționarea contestațiilor, precum si afișarea datei probei interviu,  la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucratoare de la susținerea probei interviu;

Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu –  în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;

Soluționare contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale dupa soluționarea eventualelor contestații- în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 118

email: edilitarapublic@yahoo.com

office@edilitara.roEDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu  
organizează, în condițiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 14.10.2022, ora 10:00, concurs pentru ocupare a unui post de Sef serviciu – COR 121901, în cadrul Serviciului Proiectare, Execuție și Întreținere Instalații Electrice,  normă întreagă, durată determinată de 3 ani.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 07.10.2022, ora 13:00, la secretariatul societății și va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/atestări;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, dupa caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Actele prevăzute la litera b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

Condiții de participare la concurs:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile destudii potrivit cerințelor postului scos la concurs, respectiv:

– sunt absolvenți de studii superioare în inginerie, domeniul energetic/electrotehnic cu diplomă de inginer

– cunoștințe operare Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Autocad, Matcad, Doclib Windoc;

– adeverință care conferă calitatea de electrician autorizat  Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei  Gradul  III A; III B

 1. Vechime în specialitatea studiilor- minim 5 ani;
 2. nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Probele de concurs:

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă;
 • interviul;

Fiecare probă este eliminatorie.

Calendarul de desfășurare a concursului:

23.09.2022 – publicarea prezentului anunț de concurs la avizierul societății, pe pagina de internet a societății și în presă;

07.10.2022, ora 13:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

Selecția dosarelor si afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;

Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

14.10.2022, ora 10:00 – susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile de la susținerea probei scrise;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisa dupa soluționarea contestațiilor, precum si afișarea datei probei interviu,  la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucratoare de la susținerea probei interviu;

Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu –  în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;

Soluționare contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale dupa soluționarea eventualelor contestații- în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 120,

email: edilitarapublic@yahoo.com

office@edilitara.ro

 


EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu  organizează, în condițiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 12.10.2022, ora 12:00, concurs pentru ocupare a unui post de  Inginer constructor- COR  214201 în cadrul Sectiei Ȋntreţinere Reparatii Strǎzi –Sector Ȋntreţinere Reparaţii, normă întreagă, durată nedeterminată.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 05.10.2022, ora 15:00, la secretariatul societății și va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/atestări;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, dupǎ caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Actele prevăzute la litera b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

Condiții de participare la concurs:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile destudii potrivit cerințelor postului scos la concurs, respectiv:

– sunt absolvenți de studii superioare în inginerie, specialitatea:constructii/proiectare, constructii/ cǎi ferate drumuri și poduri cu diplomă de licentǎ:

– cunoștințe operare PC

 1. nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Probele de concurs:

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă;
 • interviul;

Fiecare probă este eliminatorie.

Calendarul de desfășurare a concursului:

21.09.2022 – publicarea prezentului anunț de concurs la avizierul societății, pe pagina de internet a societății și în presă;

05.10.2022, ora 15:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

Selecția dosarelor si afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;

Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

12.10.2022, ora 12:00 – susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile de la susținerea probei scrise;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisa dupa soluționarea contestațiilor, precum si afișarea datei probei interviu,  la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucratoare de la susținerea probei interviu;

Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu –  în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;

Soluționare contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale dupa soluționarea eventualelor contestații- în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 118,

email: edilitarapublic@yahoo.com

office@edilitara.ro


ANUNȚ ANGAJARE

EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu  organizează, în condițiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 11.10.2022, ora 12:00, concurs pentru ocuparea urmǎtoarelor posturi :

-un post  de  Prinzǎtor câini-COR 962204,

-un post de Ȋngrijitor câini ȋn adǎposturi – COR 962201,

în cadrul Sectorului Gestionare Câini Fǎrǎ Stǎpân,  normă întreagă, durată nedeterminată.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 04.10. 2022, ora 15.00, la secretariatul societății și va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/atestări;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, dupǎ caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Actele prevăzute la litera b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

Condiții de participare la concurs:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. adeverinţǎ sau diploma care sa ateste nivelul de studii: generale (G);
 7. nu a fost condamnat definitiv pentru sǎvârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legǎtură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Probele de concurs:

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă;
 • interviul;

Fiecare probă este eliminatorie.

Calendarul de desfășurare a concursului:

20.09.2022 – publicarea prezentului anunț de concurs la avizierul societății, pe pagina de internet a societății și în presă;

04.10.2022, ora 15.00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

Selecția dosarelor si afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;

Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

11.10.2022, ora 12.00 – susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile de la susținerea probei scrise;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisa dupa soluționarea contestațiilor, precum si afișarea datei probei interviu,  la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucratoare de la susținerea probei interviu;

Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu –  în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;

Soluționare contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale dupa soluționarea eventualelor contestații- în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 118,

email: edilitarapublic@yahoo.com

office@edilitara.ro


RETEA BUCUREASA pH: 7,20 / 20˚ C unit de pH (CMA = 6,5-9,5 unit de pH) ; Conductivitate 577,0  µS /cm ( CMA = 2500 µS/cm); Turbiditate 0,650 NTU (CMA = 5 NTU); Oxidabilitate: 2,22  mgO2/l (CMA = 5 mgO2/l); Amoniu: 0,067  mg/l (CMA = 0,5 mg/l); Nitriti <0,018 mg/l (CMA = 0,5 mg/l); Azotati 3,754 mg/l (CMA = 50 mg/l); Cloruri: 10,777  mg/l (CMA = 250 mg/l); Duritate 16,981 ˚germane (CMA = >5˚germane); Clor rezidual 0,281 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); B. coliforme: 0 CFU/100ml (CMA = 0 CFU/100ml); Enterococi: 0 CFU/100 ml  (CMA = 0 CFU/100ml); Escherichia coli: 0 CFU/ 100ml (CMA = 0 CFU/100ml) ; PREAJBA:   INTRARE RETEA  Clor rezidual 0,5 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l) ;  TURCINESTI: INTRARE RETEA Clor rezidual 0,4  mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); IEZURENI:  INTRARE  RETEA Clor rezidual 0,5 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); POLATA: INTRARE RETEA Clor rezidual 0,5  mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l);  BUMBESTI-JIU: RETEA STR. MUZEULUI NR. 1 Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); TG-CARBUNESTI:  RETEA CARBUNESTI SAT NR.96  Clor rezidual 0,2 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l) , RETEA  CURTEANA NR. 76  Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); SCOARTA:  BAZIN  CERAT Clor rezidual 0,5  mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l), RETEA LAZURI NR. 25    Clor rezidual 0,3  mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); RETEA COPACIOASA NR. 76   Clor rezidual 0,2  mg/l (CMA  =0,1-0,5mg/l) RETEA BOBU NR.2   Clor rezidual 0,2 mg/l (CMA  =0,1-0,5mg/l)   NOVACI: RETEA STR. PARANGULUI Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); NOVACI INTRARE RETEA Clor rezidual 0,4 mg/l (CMA 0,1-0,5 mg/l)  TICLENI: RETEA SEDIU  : Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA 0,1-0,5 mg/l)  RUNCU: DOBRITA SAT  RETEA  Clor rezidual 0,2 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); DOBRITA SPITAL RETEA  Clor rezidual 0,2 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l),  GURENI BAZIN  Clor rezidual 0,4   mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l);  ARCANI  RETEA Clor rezidual 0,2  mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l), BAZIN BOROSTENI Clor rezidual 0,4  mg/l (CMA=0,1-0,5 mg/l); RUNCU BAZIN 0,4  mg/l (CMA= 0,1-0,5 mg/l); LELESTI BAZIN Clor rezidual 0,4 mg/l(CMA=0,1-0,5 mg/l); BILTA BAZIN Clor rezidual 0,4 mg/l(CMA=0,1-0,5 mg/l)  MOTRU:  RETEA MOTRU PRIMARIE   Clor rezidual  0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); ROVINARI:   INTRARE RETEA Clor  rezidual 0,5 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); RETEA PIATA   Clor  rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); TG-JIU: INTRARE RETEA  Clor  rezidual 0,5 mg/l (CMA =0,1- 0,5 mg/l), B. coliforme: 0 CFU/100ml (CMA = 0 CFU/100ml); Enterococi: 0 CFU/100 ml (CMA = 0 CFU/100ml); Escherichia coli: 0 CFU/ 100ml (CMA = 0 CFU/100ml); RETEA STR. ALEEA LUNCILOR Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l);   TISMANA:  RETEA RUSEATA  Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l), RETEA TISMENITA  Clor rezidual 0,2 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l), RETEA SOHODOL Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l),RETEA  CELEI Clor rezidual  0,2 mg/l (CMA 0,1-0,5mg/l) ; TURCENI: RETEA STR. SF. GHEORGHE Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l), INTRARE RETEA TURCENI Clor rezidual 0,5 mg/l (CMA=0,1-0,5 mg/l).


 

RETEA  SOHODOL  pH: 7,54  / 20˚ C unit de pH (CMA = 6,5-9,5 unit de pH) ; Conductivitate 349,4  µS /cm ( CMA = 2500 µS/cm); Turbiditate 1,23 NTU (CMA = 5 NTU); Oxidabilitate: 1,16  mgO2/l (CMA = 5 mgO2/l); Amoniu: <0,034  mg/l (CMA = 0,5 mg/l); Nitriti <0,018 mg/l (CMA = 0,5 mg/l); Azotati 1,802   mg/l (CMA = 50 mg/l); Cloruri: 4,254   mg/l (CMA = 250 mg/l); Duritate 10,973  ˚germane (CMA = >5˚germane); Clor rezidual 0,286 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); B. coliforme: 0 CFU/100ml (CMA = 0 CFU/100ml); Enterococi: 0 CFU/100 ml  (CMA = 0 CFU/100ml); Escherichia coli: 0 CFU/ 100ml (CMA = 0 CFU/100ml) ; PREAJBA:   INTRARE RETEA  Clor rezidual 0,5 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l) ;  TURCINESTI: INTRARE RETEA Clor rezidual 0,4  mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); IEZURENI:  INTRARE  RETEA Clor rezidual 0,5 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); POLATA: INTRARE RETEA Clor rezidual 0,5  mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l);  BUMBESTI-JIU: RETEA STR. MUZEULUI NR. 1 Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); TG-CARBUNESTI:  RETEA PECO ROMPETROL  Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l) , RETEA CARBUNESTI SAT NR.196  Clor rezidual 0,2 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); SCOARTA:   BAZIN  CERAT Clor rezidual 0,5  mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l), RETEA LAZURI NR. 25    Clor rezidual 0,3  mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); RETEA COPACIOASA NR. 76   Clor rezidual 0,2  mg/l (CMA  =0,1-0,5mg/l) RETEA BOBU NR.2   Clor rezidual 0,2  mg/l (CMA  =0,1-0,5mg/l)   NOVACI: RETEA HULUBA  Clor rezidual 0,2 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l);NOVACI INTRARE RETEA Clor rezidual 0,4 mg/l (CMA 0,1-0,5 mg/l)  TICLENI: RETEA SEDIU CED : Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA 0,1-0,5 mg/l)  RUNCU: DOBRITA SAT  RETEA  Clor rezidual 0,2 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); DOBRITA SPITAL RETEA  Clor rezidual 0,2 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l),  GURENI BAZIN  Clor rezidual 0,4   mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l);  ARCANI  RETEA  Clor rezidual 0,2  mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l), RETEA  BOROSTENI Clor rezidual 0,2  mg/l (CMA=0,1-0,5 mg/l); RUNCU  RETEA 0,2  mg/l (CMA= 0,1-0,5 mg/l); LELESTI BAZIN Clor rezidual 0,4 mg/l(CMA=0,1-0,5 mg/l) MOTRU:  RETEA ROSIUTA   Clor rezidual  0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); ROVINARI:   INTRARE RETEA Clor  rezidual 0,5 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); RETEA  STR. PRIETENIEI   Clor  rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); TG-JIU: INTRARE RETEA  Clor  rezidual 0,5 mg/l (CMA =0,1- 0,5 mg/l), B. coliforme: 0 CFU/100ml (CMA = 0 CFU/100ml); Enterococi: 0 CFU/100 ml (CMA = 0 CFU/100ml); Escherichia coli: 0 CFU/ 100ml (CMA = 0 CFU/100ml); RETEA STR. BICAZ    Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l);   TISMANA:  RETEA RUSATA  Clor rezidual 0,2 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l), RETEA TISMENITA  Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l), RETEA SOHODOL Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l),RETEA  CELEI Clor rezidual  0,2 mg/l (CMA 0,1-0,5mg/l) ; TURCENI: RETEA STR.  SF. GHEORGHE   Clor rezidual 0,2 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l), INTRARE RETEA TURCENI Clor rezidual 0,5 mg/l (CMA=0,1-0,5 mg/l).

 

  


              ANUNT ANGAJARE

EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu  organizează din sursă internă și externă, în condițiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 21.09.2022, ora 12:00, concurs pentru ocupare post de “pavator  ” COR 711902 în cadrul Secției Întreținere Reparații Străzi- Sector Construcții Întreținere Reparați Străzi, normă întreagă, durată nedeterminată.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 14.09.2022, ora 15:00, la secretariatul societății si va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/atestări;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, dupa caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Actele prevăzute la litera b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

Condiții de participare la concurs:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. adeverință sau diplomă care să ateste nivelul de studii : gimnaziale/medii (G/M);
 7. diplomă sau certificat de calificare care atestă pregătirea în meseria de pavator.
 8. nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Probele de concurs:

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă;
 • interviul;

Fiecare probă este eliminatorie.

Calendarul de desfășurare a concursului:

29.08.2022 – publicarea prezentului anunț de concurs la avizierul societății, pe pagina de internet a societății și în presă;

14.09.2022, ora 15:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

Selecția dosarelor si afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;

Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

21.09.2022, ora 12:00 – susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile de la susținerea probei scrise;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisa dupa soluționarea contestațiilor, precum si afișarea datei probei interviu,  la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucratoare de la susținerea probei interviu;

Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu –  în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;

Soluționare contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale dupa soluționarea eventualelor contestații- în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

 

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 120,

email: edilitarapublic@yahoo.com

office@edilitara.ro


 


 

RETEA  MOTRU  
pH: 6,79  / 20˚ C unit de pH (CMA = 6,5-9,5 unit de pH) ; Conductivitate 219,5  µS /cm ( CMA = 2500 µS/cm); Turbiditate 0,602 NTU (CMA = 5 NTU); Oxidabilitate: 1,15  mgO2/l (CMA = 5 mgO2/l); Amoniu: <0,034  mg/l (CMA = 0,5 mg/l); Nitriti <0,018 mg/l (CMA = 0,5 mg/l); Azotati 1,350    mg/l (CMA = 50 mg/l); Cloruri: 7,728   mg/l (CMA = 250 mg/l); Duritate 6,132  ˚germane (CMA = >5˚germane); Clor rezidual 0,290  mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); B. coliforme: 0 CFU/100ml (CMA = 0 CFU/100ml); Enterococi: 0 CFU/100 ml  (CMA = 0 CFU/100ml); Escherichia coli: 0 CFU/ 100ml (CMA = 0 CFU/100ml) ; PREAJBA:   RETEA NR. 207A Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l) ;  TURCINESTI: INTRARE RETEA Clor rezidual 0,4  mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); IEZURENI:  INTRARE  RETEA Clor rezidual 0,5 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l);  BUMBESTI-JIU: RETEA STR. MUZEULUI NR. 1 Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); TG-CARBUNESTI:  RETEA NR 41A  Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l) , RETEA CISMEA STRADALA  Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); SCOARTA:   RETEA  CERAT NR. 2  Clor rezidual 0,3  mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l), RETEA LAZURI NR. 25    Clor rezidual 0,2  mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); RETEA COPACIOASA NR. 76   Clor rezidual 0,2  mg/l (CMA  =0,1-0,5mg/l)  RETEA  BOBU NR 2  Clor rezidual 0,2 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l) :TICLENI: RETEA SEDIU CED : Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA 0,1-0,5 mg/l)  RUNCU: DOBRITA SAT  RETEA  Clor rezidual 0,2 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); DOBRITA SPITAL RETEA  Clor rezidual 0,2 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l),  GURENI BAZIN  Clor rezidual 0,4   mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l);  ARCANI  RETEA  Clor rezidual 0,2  mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l), BAZIN   BOROSTENI Clor rezidual 0,4  mg/l (CMA=0,1-0,5 mg/l); RUNCU  BAZIN Clor rezidual  0,4  mg/l (CMA= 0,1-0,5 mg/l); BILTA BAZIN  Clor rezidual 0,4  mg/l (CMA =0,1-0,5mg/l); LELESTI BAZIN Clor rezidual 0,4 mg/l(CMA=0,1-0,5 mg/l) MOTRU:  RETEA ROSIUTA  Clor rezidual  0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); ROVINARI:   INTRARE RETEA Clor  rezidual 0,5 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); RETEA  TINERETULUI BL  E1 Clor  rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); TG-JIU: INTRARE RETEA  Clor  rezidual 0,5 mg/l (CMA =0,1- 0,5 mg/l), B. coliforme: 0 CFU/100ml (CMA = 0 CFU/100ml); Enterococi: 0 CFU/100 ml (CMA = 0 CFU/100ml); Escherichia coli: 0 CFU/ 100ml (CMA = 0 CFU/100ml); RETEA STR. PRELUNGIREA PANDURI    Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l);   TISMANA:  RETEA RUSATA  Clor rezidual 0,3mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l), BAZIN TISMENITA  Clor rezidual 0,4mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l), BAZIN SOHODOL Clor rezidual 0,4 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l),RETEA CELEI Clor rezidual  0,2  mg/l (CMA 0,1-0,5mg/l) ; RETEA STR. MANASTIRII Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA=0,1-0,5mg/l) TURCENI: RETEA STR.  SF.GHEORGHE  Clor rezidual 0,2 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l), INTRARE RETEA TURCENI Clor rezidual 0,5 mg/l (CMA=0,1-0,5 mg/l

ANUNT ANGAJARE

EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu organizează, în condițiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 29.08.2022, ora 12:00, concurs pentru ocuparea a treiposturi de “lucrător pentru salubrizare căi publice ” în cadrul Serviciului Administrare Piețe- Sector Piața Centrală, normă întreagă, durată nedeterminată.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 19.08.2022, ora 13:00, la secretariatul societății si va conține următoarele documente:

a.  cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;

b.  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/atestări;

d. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, dupa caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;

e. cazierul judiciar;

f.  adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g. curriculum vitae.

Actele prevăzute la litera b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

Condiții de participare la concurs:

a. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;

b. cunoaște limba română, scris și vorbit;

c. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d. are capacitate deplină de exercițiu;

e.  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f. adeverință sau diplomă care să ateste nivelul de studii : generale;

g. nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Probele de concurs:

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

• selecția dosarelor de înscriere;

• proba scrisă;

• interviul;

Fiecare probă este eliminatorie.

Calendarul de desfășurare a concursului:

05.08.2022 – publicarea prezentului anunț de concurs la avizierul societății, pe pagina de internet a societății și în presă;

19.08.2022, ora 13:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

Selecția dosarelor si afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultateleverificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;

Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

29.08.2022, ora 12:00 – susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile de la susținerea probei scrise;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisa dupa soluționarea contestațiilor, precum si afișarea datei probei interviu,  la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucratoare de la susținerea probei interviu;

Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu –  în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;

Soluționare contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale dupa soluționarea eventualelor contestații- în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 118,

email: edilitarapublic@yahoo.com

office@edilitara.roRETEA  POJOGENI VALEA REA  
pH: 7,32  / 20˚ C unit de pH (CMA = 6,5-9,5 unit de pH) ; Conductivitate 560,0  µS /cm ( CMA = 2500 µS/cm); Turbiditate 0,487 NTU (CMA = 5 NTU); Oxidabilitate: 1,21  mgO2/l (CMA = 5 mgO2/l); Amoniu: <0,034  mg/l (CMA = 0,5 mg/l); Nitriti <0,018 mg/l (CMA = 0,5 mg/l); Azotati 3,542    mg/l (CMA = 50 mg/l); Cloruri: 19,073   mg/l (CMA = 250 mg/l); Duritate 14,670  ˚germane (CMA = >5˚germane); Clor rezidual 0,285  mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); B. coliforme: 0 CFU/100ml (CMA = 0 CFU/100ml); Enterococi: 0 CFU/100 ml  (CMA = 0 CFU/100ml); Escherichia coli: 0 CFU/ 100ml (CMA = 0 CFU/100ml) ; PREAJBA:   RETEA NR. 207A Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l) ;  TURCINESTI: INTRARE RETEA Clor rezidual 0,4  mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); IEZURENI:  INTRARE  RETEA Clor rezidual 0,5 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l);  BUMBESTI-JIU: RETEA STR. MUZEULUI NR. 1 Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); TG-CARBUNESTI:  RETEA PECO   Clor rezidual 0,2 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l) , RETEA FLORESTENI NR. 58  Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); SCOARTA:   RETEA  CERAT NR. 2  Clor rezidual 0,3  mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l), RETEA LAZURI NR. 25    Clor rezidual 0,2  mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); RETEA COPACIOASA NR. 76   Clor rezidual 0,3  mg/l (CMA  =0,1-0,5mg/l)  NOVACI: RETEA  STR. EROILOR  Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l);NOVACI INTRARE RETEA Clor rezidual 0,4 mg/l (CMA 0,1-0,5 mg/l)  TICLENI: RETEA SEDIU CED : Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA 0,1-0,5 mg/l)  RUNCU: DOBRITA SAT  RETEA  Clor rezidual 0,2 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); DOBRITA SPITAL RETEA  Clor rezidual 0,2 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l),  GURENI BAZIN  Clor rezidual 0,4   mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l);  ARCANI  RETEA  Clor rezidual 0,2  mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l), BAZIN   BOROSTENI Clor rezidual 0,4  mg/l (CMA=0,1-0,5 mg/l); RUNCU  RETEA 0,3  mg/l (CMA= 0,1-0,5 mg/l); BILTA BAZIN  Clor rezidual 0,4  mg/l (CMA =0,1-0,5mg/l); LELESTI BAZIN Clor rezidual 0,4 mg/l(CMA=0,1-0,5 mg/l) MOTRU:  RETEA HORASTI   Clor rezidual  0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); ROVINARI:   INTRARE RETEA Clor  rezidual 0,5 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); RETEA  PIATA  Clor  rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); TG-JIU: INTRARE RETEA  Clor  rezidual 0,5 mg/l (CMA =0,1- 0,5 mg/l), B. coliforme: 0 CFU/100ml (CMA = 0 CFU/100ml); Enterococi: 0 CFU/100 ml (CMA = 0 CFU/100ml); Escherichia coli: 0 CFU/ 100ml (CMA = 0 CFU/100ml); RETEA STR. DEBARCADER    Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l);   TISMANA:  BAZIN RUSATA  Clor rezidual 0,4mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l), BAZIN TISMENITA  Clor rezidual 0,4mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l), BAZIN SOHODOL Clor rezidual 0,4 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l),BAZIN  CELEI Clor rezidual  0,4 mg/l (CMA 0,1-0,5mg/l) ; RETEA STR. MANASTIRII Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA=0,1-0,5mg/l) TURCENI: RETEA STR.  SF.GHEORGHE  Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l), INTRARE RETEA TURCENI Clor rezidual 0,5 mg/l (CMA=0,1-0,5 mg/l).


           

 ANUNT ANGAJARE

 

EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu  organizează, în condițiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 22.08.2022, ora 12:00, concurs pentru ocupare a unui post de Funcționar administrativ-COR 411001,  în cadrul Secției Salubrizare Străzi, normă întreagă, durată nedeterminată.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 12.08.2022, ora 13:00, la secretariatul societății si va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/atestări;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, dupa caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Actele prevăzute la litera b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

 

Condiții de participare la concurs:

 

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 

 1. are capacitate deplină de exercițiu;
 2. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 3. îndeplinește condițiile de studii potrivit cerințelor postului scos la concurs, respectiv:

– sunt absolvenți de studii medii cu diplomă de bacalaureat;

– cunoștințe operare Microsoft Office (Excell, Word);

– permis de conducere categoria B.

 1. nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Probele de concurs:

 

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

 

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă;
 • interviul;

 

Fiecare probă este eliminatorie.

 

Calendarul de desfășurare a concursului:

01.08.2022 – publicarea prezentului anunț de concurs la avizierul societății, pe pagina de internet a societății și în presă;

12.08.2022, ora 13:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

Selecția dosarelor si afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;

Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

22.08.2022, ora 12:00 – susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile de la susținerea probei scrise;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisa dupa soluționarea contestațiilor, precum si afișarea datei probei interviu,  la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucratoare de la susținerea probei interviu;

Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu –  în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;

Soluționare contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale dupa soluționarea eventualelor contestații- în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

 

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

 

Date contact: 0253 238 220 / int. 118

email: edilitarapublic@yahoo.com

office@edilitara.ro


RETEA  BUCUREASA     pH: 7,20 / 20˚ C unit de pH (CMA = 6,5-9,5 unit de pH) ; Conductivitate 594,0  µS /cm ( CMA = 2500 µS/cm); Turbiditate 1,05 NTU (CMA = 5 NTU); Oxidabilitate: 2,16  mgO2/l (CMA = 5 mgO2/l); Amoniu: 0,067  mg/l (CMA = 0,5 mg/l); Nitriti <0,018 mg/l (CMA = 0,5 mg/l); Azotati 3,821    mg/l (CMA = 50 mg/l); Cloruri: 10,919   mg/l (CMA = 250 mg/l); Duritate 17,015  ˚germane (CMA = >5˚germane); Clor rezidual 0,281  mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); B. coliforme: 0 CFU/100ml (CMA = 0 CFU/100ml); Enterococi: 0 CFU/100 ml  (CMA = 0 CFU/100ml); Escherichia coli: 0 CFU/ 100ml (CMA = 0 CFU/100ml) ; PREAJBA:   RETEA NR 207A Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l) ;  TURCINESTI: INTRARE RETEA Clor rezidual 0,4  mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); IEZURENI:  INTRARE  RETEA Clor rezidual 0,5 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l);  BUMBESTI-JIU: RETEA STR. MUZEULUI NR. 1 Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); TG-CARBUNESTI:  RETEA CARBUNESTI CISMEA  Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l) , RETEA FLORESTENI NR 124  Clor rezidual 0,2  mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); SCOARTA:   RETEA  BOBU NR. 2  Clor rezidual 0,2 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l), RETEA LAZURI NR. 25    Clor rezidual 0,2  mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); RETEA COPACIOASA NR 76   Clor rezidual 0,2  mg/l (CMA  =0,1-0,5mg/l)  NOVACI: RETEA  STR. PARANGULUI Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l);NOVACI INTRARE RETEA Clor rezidual 0,4 mg/l (CMA 0,1-0,5 mg/l)  TICLENI: RETEA SEDIU CED : Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA 0,1-0,5 mg/l)  RUNCU: DOBRITA SAT  BAZIN  Clor rezidual 0,4 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); DOBRITA SPITAL RETEA  Clor rezidual 0,2 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l),  GURENI BAZIN  Clor rezidual 0,4   mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l);  ARCANI  RETEA  Clor rezidual 0,2  mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l), BAZIN   BOROSTENI Clor rezidual 0,4  mg/l (CMA=0,1-0,5 mg/l); RUNCU  BAZIN 0,4mg/l (CMA= 0,1-0,5 mg/l); BILTA BAZIN  Clor rezidual 0,4  mg/l (CMA =0,1-0,5mg/l); LELESTI BAZIN Clor rezidual 0,4 mg/l(CMA=0,1-0,5 mg/l) MOTRU:  RETEA LUPOAIA   Clor rezidual  0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); ROVINARI:   INTRARE RETEA Clor  rezidual 0,5 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); RETEA  PIATA   Clor  rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); TG-JIU: INTRARE RETEA  Clor  rezidual 0,5 mg/l (CMA =0,1- 0,5 mg/l), B. coliforme: 0 CFU/100ml (CMA = 0 CFU/100ml); Enterococi: 0 CFU/100 ml (CMA = 0 CFU/100ml); Escherichia coli: 0 CFU/ 100ml (CMA = 0 CFU/100ml); RETEA ALEEA LUNCILOR   Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l);   TISMANA:  RETEA RUSATA  Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l), RETEA TISMENITA  Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l), RETEA SOHODOL Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l),RETEA CELEI Clor rezidual  0,2 mg/l (CMA 0,1-0,5mg/l) ; TURCENI: RETEA STR.  7 APRILIE  Clor rezidual 0,2 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l), INTRARE RETEA TURCENI Clor rezidual 0,5 mg/l (CMA=0,1-0,5 mg/l).


ANUNT ANGAJARE

EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu organizează, din sursă internă, în condițiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 08.08.2022, ora 12:00, concurs pentru ocuparea a 3 posturi de “lucrător pentru salubrizare căi publice ” în cadrul Serviciului Administrare Piețe – Sectorul Piața Centrală, normă întreagă, durată nedeterminată.
Dosarul de concurs se va depune până la data de 01.08.2022, ora 15:00, la secretariatul societății si va conține următoarele documente:

a. cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/atestări;
d. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, dupa caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
e. cazierul judiciar;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.
Actele prevăzute la litera b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

Condiții de participare la concurs:

a. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;
b. cunoaște limba română, scris și vorbit;
c. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d. are capacitate deplină de exercițiu;
e. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f. adeverință sau diplomă care să ateste nivelul de studii : gimnaziale (G);
g. nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Probele de concurs:

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

• selecția dosarelor de înscriere;
• proba scrisă;
• interviul;

Fiecare probă este eliminatorie.

Calendarul de desfășurare a concursului:

25.07.2022 – publicarea prezentului anunț de concurs la avizierul societății, pe pagina de internet a societății și în presă;
01.08.2022, ora 15:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;
Selecția dosarelor si afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;
Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;
08.08.2022, ora 12:00 – susținerea probei scrise;
Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile de la susținerea probei scrise;
Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise;
Afișarea rezultatelor la proba scrisa dupa soluționarea contestațiilor, precum si afișarea datei probei interviu, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;
Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;
Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucratoare de la susținerea probei interviu;
Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;
Soluționare contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale dupa soluționarea eventualelor contestații- în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 118
email: edilitarapublic@yahoo.com
office@edilitara.ro

 


 


             ANUNT ANGAJARE

EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu  organizează, în condițiile Regulamentului de Organizare a Concursurilor, la data de 14.07.2022, ora 12:00 din sursă internă, concurs pentru ocupare a unui post de Sef secție – COR 121903, în cadrul  Sectiei Întreținere Reparații Străzi,  normă întreagă, durată nedeterminată.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 07.07.2022, ora 15:00, la secretariatul societății și va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului general;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/atestări;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, dupa caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Actele prevăzute la litera b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către o persoană desemnată din cadrul B.R.U.

Condiții de participare la concurs:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile destudii potrivit cerințelor postului scos la concurs, respectiv:

– sunt absolventi de studii superioare in domeniul inginerie, specializarea: construcții/proiectare constructii/cai ferate drumuri si poduri/exploatări miniere,  cu diploma de licenta sau echivalentă;

– cunoștințe operare Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Autocad, Matcad, Doclib Windoc;

 1. Vechime în muncă pe domeniu de activitate similar – minim 10 ani;
 2. nu a fost condamnat definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Probele de concurs:

Concursul consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă;
 • interviul;

Fiecare probă este eliminatorie.

Calendarul de desfășurare a concursului:

29.06.2022 – publicarea prezentului anunț de concurs la avizierul societății, pe pagina de internet a societății și în presă;

07.07.2022, ora 15:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

Selecția dosarelor si afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor;

Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

14.07.2022, ora 12:00 – susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile de la susținerea probei scrise;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisa dupa soluționarea contestațiilor, precum si afișarea datei probei interviu,  la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucratoare de la susținerea probei interviu;

Depunerea eventualelor contestatii privind rezultatele probei interviu –  în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;

Soluționare contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale dupa soluționarea eventualelor contestații- în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

Date contact: 0253 238 220 / int. 120,

email: edilitarapublic@yahoo.com

office@edilitara.ro


Calitatea apei 23.06.2022

RETEA  MOTRU pH: 6,82 20 C unit de pH (CMA = 6,5-9,5 unit de pH) ; Conductivitate 212,3  µS /cm ( CMA = 2500 µS/cm); Turbiditate 0,796 NTU (CMA = 5 NTU); Oxidabilitate: 1,21  mgO2/l (CMA = 5 mgO2/l); Amoniu: <0,034   mg/l (CMA = 0,5 mg/l); Nitriti <0,018 mg/l (CMA = 0,5 mg/l); Azotati 4,343    mg/l (CMA = 50 mg/l); Cloruri: 8,863   mg/l (CMA = 250 mg/l); Duritate 6,367 ˚germane (CMA = >5˚germane); Clor rezidual 0,243 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); B. coliforme: 0 CFU/100ml (CMA = 0 CFU/100ml); Enterococi: 0 CFU/100 ml  (CMA = 0 CFU/100ml); Escherichia coli: 0 CFU/ 100ml (CMA = 0 CFU/100ml) ; PREAJBA:   RETEA NR 207A Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l) ; POLATA: INTRARE RETEA Clor rezidual 0,5 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l) ; TURCINESTI: INTRARE RETEA Clor rezidual 0,4  mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); IEZURENI:  INTRARE  RETEA Clor rezidual 0,5 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l);  BUMBESTI-JIU: RETEA STR. MUZEULUI NR. 1 Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); TG-CARBUNESTI:  RETEA CARBUNESTI NR. 41   Clor rezidual 0,3  mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l) , RETEA COJANI CISMEA STRADALA Clor rezidual 0,27   mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); SCOARTA:  COPACIOASA RETEA NR. 76  Clor rezidual 0,2  mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); RETEA  BOBU NR. 2  Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l), RETEA LAZURI NR. 25    Clor rezidual 0,2 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); BAZIN CERAT Clor rezidual  0,4 mg/l (CMA  =0,1-0,5mg/l) :  NOVACI: RETEA  STR. HULUBA  Clor rezidual 0,2 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); TICLENI: RETEA SEDIU CED : Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA 0,1-0,5 mg/l)  RUNCU: DOBRITA SAT  RETEA  Clor rezidual 0,2  mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); DOBRITA SPITAL RETEA  Clor rezidual 0,3  mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l),  GURENI BAZIN  Clor rezidual 0,4   mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l);  ARCANI  RETEA  Clor rezidual 0,2  mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l), BAZIN   LELESTI Clor rezidual 0,4 mg/l(CMA=0,1-0,5 mg/l); RUNCU RETEA  Clor rezidual 0,2  mg/l (CMA= 0,1-0,5 mg/l); BILTA BAZIN  Clor rezidual 0,4  mg/l (CMA =0,1-0,5mg/l);  MOTRU:  RETEA PENY   Clor rezidual  0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); ROVINARI:   INTRARE RETEA Clor  rezidual 0,5 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); RETEA  STR.JIULUI  Clor  rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l); TG-JIU: INTRARE RETEA  Clor  rezidual 0,5 mg/l (CMA =0,1- 0,5 mg/l), B. coliforme: 0 CFU/100ml (CMA = 0 CFU/100ml); Enterococi: 0 CFU/100 ml (CMA = 0 CFU/100ml); Escherichia coli: 0 CFU/ 100ml (CMA = 0 CFU/100ml); RETEA STR.DEBARCADER    Clor rezidual 0,3 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l);   TISMANA:  BAZIN  RUŞATA Clor rezidual 0,4 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l), BAZIN TISMENITA  Clor rezidual 0,4 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l), BAZIN  SOHODOL Clor rezidual 0,4  mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l),RETEA CELEI Clor rezidual  0,2 mg/l (CMA 0,1-0,5mg/l) :  RETEA STR. MANASTIRII   0,3  mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l);  TURCENI: RETEA STR. MUNCII  Clor rezidual 0,2 mg/l (CMA = 0,1-0,5 mg/l), INTRARE RETEA TURCENI Clor rezidual 0,5 mg/l (CMA=0,1-0,5 mg/l).


 

FEACONSULT IPURL cu sediul in Tg. Jiu, str. Victoriei, nr. 106, jud. Gorj, având CUI 17142239, nr. RSP 0161, in calitate de lichidator judiciar al debitorului Keuternica SA  cu sediul in mun. Tg. Jiu, str. Victoria, bl. 21, ap.3, jud. Gorj, având nr. ORC J18/1872/1994; CUI RO 6721405 numita prin Sentinţa 648 din 03.11.2015 pronunţată  de Tribunalul Gorj, Secţia a II a Civila în dosarul nr. 1448/95/2014, anunţa scoaterea la vânzare prin licitaţie publica în bloc  la data de 18.07.2022, ora 11.00, licitaţia urmând să fie reluată în fiecare zi de luni, ora 11 până la adjudecarea activului.

Licitaţia se va desfăşura în conformitate cu hotărârile Adunării Generale a Creditorilor nr. 54 din data de 17.03.2022, la sediul lichidatorului judiciar din Tg. Jiu, str. Victoriei, nr. 106, jud. Gorj pentru următorul bun imobile:

 

NR.

ACTIV

DENUMIRE ACTIV- DESCRIEREPreţ de pornire

(lei fără TVA)

 

1.

 

 

Bun Imobil

 

Casa de locuit, anexa si teren intravilan imprejmuit situat in sat Poienari, com. Bumbesti Pitic, jud. Gorj

Constructii de locuinte – nr. cad 35019 C1 inscris in CF 35019- avand suprafata construita la sol de 87 mp – situata in loc. Poienari, com. Bumbesti Pitic, jud. Gorj

Constructii anexa – nr. cad 35019- C2- inscrise in CF 35019- avand suprafata construita la sol 91 mp – situata in loc. Poienari, com. Bumbesti Pitic, jud. Gorj

Constructii anexe (fundatie) nr. cad. 35019- C3 inscrise in CF 35019 – avand suprafata construita la sol 33 mp – situata in loc. Poienari, com. Bumbesti Pitic, jud. Gorj

Teren – in suprafata de 3.869 mp din masuratori, respectiv 4.030 mp din acte avand nr. cadastral 35019 inscris in CF 35019 parcela 914, 915, 916, 917 (835 mp teren intravilan cuprins in categorie curtii constructii, 460 mp teren intravilan cuprins in categoria arabil, 2.156 teren intravilan cuprins in categoria arabil, 418 mp teren intravilan cuprinsi in categoria pasiune)

 

 

 

 

 

81.684,45 lei

 

LICITAŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL  LICHIDATORULUI JUDICIAR DIN MUN. TG. JIU, STR. VICTORIEI, NR. 106, TG. JIU, JUD. GORJ, ÎN DATA DE 18.07.2021, ORA 11.00, URMÂND A FI RELUATA ÎN FIECARE ZI DE LUNI PÂNĂ LA VÂNZAREA ACTIVULUI.  

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 0253 224303, 0726 670836. Lichidator judiciar, Feaconsult IPURL.

 

 

Back to top button