News

DNA caută specialiști! Concurs de recrutare declanșat de Direcția Națională Anticorupție

Direcția Națională Anticorupție își deschide porțile și angajează noi specialiști. DNA a postat astăzi două anunțuri de concurs.

Potrivit unui anunț al DNA, instituția organizează un concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice specifice de execuție vacante de specialist, cu specializarea financiar, contabilitate și achiziții publice, în cadrul Serviciului Teritorial Iași al Direcției Naționale Anticorupție.

De asemenea, DNA declanșează procedura de ocupare prin transfer la cerere a unei funcții publice specifice de execuție vacante de specialist, specializarea cadastru și/sau geodezie, în cadrul Serviciului specialiști al Direcției Naționale Anticorupție, nivel central.

Ce transmis DNA:

În conformitate cu dispozițiile art. 618 alin. 1 lit. b) și alin. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice specifice de execuție vacante de specialist, cu specializarea financiar, contabilitate și achiziții publice, în cadrul Serviciului Teritorial Iași al Direcției Naționale Anticorupție (ID post 254002).

Concursul va avea loc la sediul Direcției Naționale Anticorupție din Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1, București și va cuprinde 3 etape:

▪ selecția dosarelor de înscriere la concurs;

▪ proba scrisă, la data de 23 martie 2023, ora 10,00;

▪ interviul, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Cele 2 probe ale concursului vor fi înregistrate audio-video pe suport magnetic.

Condiții generale de participare, conform art. 465 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ:

○ cetățenie română și domiciliul în România;

○ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;

○ vârstă de minimum 18 ani împliniți;

○ capacitate de exercițiu deplină;

○ să fie apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;

○ îndeplinește condițiile de studii și de vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;

○ îndeplinirea condițiilor specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;

○ nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

○ nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;

○ nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

○ nu a fost lucrător a Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Condiții specifice de participare:

○ Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în științe economice;

○ vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;

○ cursuri de specializare/perfecționare în domeniul achizițiilor publice, atestate prin certificate/diplome/atestate specifice;

○ abilități în utilizarea calculatorului dovedite prin certificate/diplome/atestate specifice, nivel de bază.

Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului (în perioada 20 februarie 2023-13 martie 2023, între orele 9,00-15,00), la sediul Direcției Naționale Anticorupție din Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1, București, și vor conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008:

○ formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 a H.G.nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare);

○ curriculum vitae, modelul comun european;

○ copia actului de identitate;

○ copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

○ copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, și, după caz, în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea funcției;

○ copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

○ cazierul judiciar;

○ declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia în condițiile prevăzute de legislația specifică;

Adeverințele care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D a H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului, calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

Al doilea anunț al DNA

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

declanșează procedura de ocupare prin transfer la cerere a unei funcții publice specifice de execuție vacante de specialist, specializarea cadastru și/sau geodezie, în cadrul Serviciului specialiști al Direcției Naționale Anticorupție, nivel central.

Candidații admiși la etapa selecției dosarelor de înscriere, se vor prezenta la etapa interviului la data de 20 martie 2023, ora 10,00.

Condiții generale de participare:

– Să fie funcționar public, consilier, clasa I, grad profesional superior.

Condiții specifice de participare:

– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental Științe inginerești – domeniul de studii universitare Inginerie geodezică;

– Certificat de autorizare ANCPI – categoria C sau D;

– Constituie avantaj deținerea unui certificat de competență – operator de dronă, în conformitate cu legislația în acest domeniu;

– Cunoștințe avansate de utilizare a soft-urilor CAD sau GIS (la alegere), dovedite prin atestate, diplome, etc..

Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.

Sursa: bugetul.ro

Articole asemănătoare:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button