News

Depunerea Declaraţiei unice, termen 25 mai 2023

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj a anunțat că modelul, conţinutul, modalitatea de depunere și de gestionare a formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” a fost aprobat .

Formularul 212, aprobat, se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2022, precum și pentru declararea impozitului pe veniturile estimate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2023. Termenul de depunere a declaraţiei unice este 25 mai 2023, inclusiv.

Declarația unică se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România, provenind din:

  • activități independente;
  • valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, cu excepţia contribuabililor pentru care impozitul se retine la sursă;
  • din cedarea folosinței bunurilor;
  • din activități agricole, piscicultură şi/sau silvicultură;
  • transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate,
  • transferul aurului de investiții;
  • alte surse, pentru care contribuabilii au obligația depunerii declarației.

Cine mai depune declaraţia unică

Declaraţia unică se mai depune şi de către:

  • persoanele fizice rezidente care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România, cum ar fi: venituri din activități independente, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, piscicultură, silvicultură, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, câștiguri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului de investiții, venituri din lichidarea unei persoane juridice, venituri din pensii, remunerații/indemnizații ale membrilor consiliului de administrație/ administratorilor/ cenzorilor și alte venituri similare, venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, precum și alte venituri supuse impunerii potrivit titlului IV din Codul fiscal;
  • persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate;
  • persoanele fizice care dispun asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil aferent anului 2022, precum şi/sau din impozitul datorat pe câştigul net anual impozabil aferent anului 2022, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, în conformitate cu reglementările art. 123^1 din Codul fiscal.

În cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice, declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului/încheierii contractului între părţi.

Articole asemănătoare:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button